Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. А448/2013


Назив: 1/2 њиве 1. класе
Опис: 1/2 њиве 1. класе, површине 23 а 14 m2, на парцели бр. 6240, потес БИСЕРКА, уписане у ЛН 955, КО ОРЉАНЕ, у приватној својини
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 138.836,00 РСД
Висина јемства: 13.883,60 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А448/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14h
Почетна вредност на другој продаји:
41.650,80 РСД
Датум одржавања друге продаје:
11/01/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 18/2017


Назив: Троипособни стан
Опис: Троипособни стан, на парцели бр. 1158/2, бр. зграде 1, бр. улаза 1, на четвртом спрату, бр. посебног дела 10, површине 109 мкв, потес ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА, уписане у ЛН 2483, КО НИШ- БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 10.637.301,00 РСД
Висина јемства: 1.063.730,10 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:18/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
7.446.110,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
12/12/2017

Бр.предмета: И.И. А620/2016


Назив: Пословни простор
Опис: Пословни простор, површине 109 m2, постојећег на парцели бр. 428/1, бр. зграде 3, бр. улаза 91, у приземљу, бр. посебног дела 5, уписане у ЛН 4053, КО НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА, у приватној својини, са уделом 1/1
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 1.090.000,00 РСД
Висина јемства: 109.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А620/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
327.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
07/12/2017

Бр.предмета: И.И. А868/2016


Назив: Непокретности
Опис: oпородична стамбене зграде, бр. зграде 1, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 94 m2 (фактичко стање на терену 175 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпородична стамбене зграде, бр. зграде 2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 54 m2 (фактичко стање на терену 45 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 3, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 120 m2 (фактичко стање на терену 190 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 4, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 26 m2 (фактичко стање на терену 41 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 5, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 38 m2 (фактичко стање на терену 32 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oземљишта уз зграду-објекат, уписане површине 5а 0m2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 6.010.240,00 РСД
Висина јемства: 601.024,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А868/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
3.005.120,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
06/12/2017

Бр.предмета: И.И. 66/2017


Назив: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази
Опис: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази, 120 m2 у основи, потес Моравска 038, све у власништву залогодавца, Петковић Љубише, Ниш, према листу непокретности број 584, КО Кочане
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.474.292,00 РСД
Висина јемства: 347.429,20 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:66/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш

Бр.предмета: И.И. 1360/2017


Назив: Непокретности
Опис: 1. Породичнe стамбенe зградe у Сврљигу у ул. Душана Трифунца 13, изграђена на к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 1, а према листу непокретности бр. 100, у приватној својини извршног дужника
2. Земљишта под зградом- објектом к.п. бр. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 1 површине 117 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом-објектом к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 2, површине 39 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 3 површине30 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 4 површине 23 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 5 површине 8 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. бр. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 1, површине 3 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта уз зграду- објекат к.п. бр. 210 к.о Сврљиг површине 477 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 5.195.061,00 РСД
Висина јемства: 519.506,10 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1360/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
3.117.037,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
23/11/2017

Бр.предмета: И.И. 1787/2015


Назив: Непокретности
Опис: • Земљиштa под зградом- објектом, површине 38 мкв, кп. бр. 1233, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 6.688,00 динара,
• Земљиштa уз зграду- објекат, површине 2 а 33 мкв, кп. бр. 1233, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 41.008,00 динара,
• Земљиштa под зградом- објектом, површине 30 мкв, кп. бр. 1235, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 5.280,00 динара,
• Воћњакa 3. класе, површине 2 а 29 мкв, кп. бр. 1235, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, Пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 40.304,00 динара,
• Њивe 6. класе, површине 17 а 39 мкв, кп.бр. 1388, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 156.510,00 динара,
• Њивe 4. класе, површине 4 а 74 мкв, кп. бр. 6109, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 42.660,00 динара,
• Пашњакa 6. класе, површине 8 а 90 мкв, кп. бр. 6111, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 80.100,00 динара,
• Њивe 3. класе, површине 60 а 47 мкв, кп. бр. 6110, потес ДРУМ, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, у приватној својини, са уделом 1/1, процењује се на износ од 544.230,00 динара.


Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 916.720,00 РСД
Висина јемства: 91.672,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1787/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
275.016,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
10/08/2017

Бр.предмета: И.И. 430/2017


Назив: Породичнa стамбена зграда у Нишу
Опис: Породична стамбене зграде - куће бр. 55- објекат бр. 1 и 2 и помоћна зграда- објекат бр. 3;
све у Нишу, Булевар 12. фебруар, постојећи и изграђени на кат. парцели бр. 2461, уписане у лист непокретности број 74 КО Ниш- Црвени Крст и стан на првом спрату, означен као посебан део – број 3, у породичној стамбеној згради - кући бр. 55, на Булевару 12. фебрар у Нишу, која је кућа означена као објекат број 6, постојећа и изграђена на кат. парцели број 2456, уписано у лист непокретности бр. 74 КО Ниш- Црвени Крст,

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 4.859.382,00 РСД
Висина јемства: 485.938,20 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:430/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 430/2017


Назив: Породичнa стамбена зграда у селу Берчинац
Опис: Породична стамбена зграда у селу Берчинац, у основи површине 77 квм. изграђена и постојећа на кат. парцели број 369/1 и плац на коме је зграда изграђена – кп. бр. 369/1, уписаног као земљиште под зградом – објектом површине 77 квм и земљиште уз зграду (њива 2. класе) површине 4 ара и 87 квм и кп. број 369/3, укупне површине 10 ари и 19 квм,
све уписано у лист непокретности број 228 КО Берчинац

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.344.645,00 РСД
Висина јемства: 334.464,50 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:430/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. А128/2016


Назив: ½ двоипособног стана
Опис: ½ двоипособног стана, на парцели бр. 935, бр. зграде 1, бр. улаза 87, на четвртом спрату, бр. посебног дела 18, уписане у ЛН 1771, КО НИШ- ЋЕЛЕ КУЛА
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 4.325.000,00 РСД
Висина јемства: 432.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А128/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија јавног извршитеља, ул. Мачванска 1, Ниш

Бр.предмета: И.И. 1659/2015


Назив: Стан
Опис: 1/2 непокретности – кп. бр. 5984/0, број листа непокретности 3695, Стан бр. 1, површине 67,00 квм
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 1.292.566,00 РСД
Висина јемства: 129.256,60 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1659/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. 1245/2016


Назив: МЛИН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБНОГ БРАШНА
Опис: МЛИН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБНОГ БРАШНА, Село, површине 128мкв, приземље, 1 спрат и поткровље, саграђен на парцели 1106/1, уписане у ЛН 591 КО Попашица
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 7.404.060,00 РСД
Висина јемства: 740.406,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1245/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш