Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. А868/2016


Назив: Непокретности
Опис: oпородична стамбене зграде, бр. зграде 1, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 94 m2 (фактичко стање на терену 175 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпородична стамбене зграде, бр. зграде 2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 54 m2 (фактичко стање на терену 45 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 3, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 120 m2 (фактичко стање на терену 190 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 4, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 26 m2 (фактичко стање на терену 41 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 5, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 38 m2 (фактичко стање на терену 32 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oземљишта уз зграду-објекат, уписане површине 5а 0m2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 6.010.240,00 РСД
Висина јемства: 601.024,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А868/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
3.005.120,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
06/12/2017

Бр.предмета: И.И. 66/2017


Назив: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази
Опис: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази, 120 m2 у основи, потес Моравска 038, све у власништву залогодавца, Петковић Љубише, Ниш, према листу непокретности број 584, КО Кочане
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.474.292,00 РСД
Висина јемства: 347.429,20 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:66/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш

Бр.предмета: И.И. 430/2017


Назив: Породичнa стамбена зграда у Нишу
Опис: Породична стамбене зграде - куће бр. 55- објекат бр. 1 и 2 и помоћна зграда- објекат бр. 3;
све у Нишу, Булевар 12. фебруар, постојећи и изграђени на кат. парцели бр. 2461, уписане у лист непокретности број 74 КО Ниш- Црвени Крст и стан на првом спрату, означен као посебан део – број 3, у породичној стамбеној згради - кући бр. 55, на Булевару 12. фебрар у Нишу, која је кућа означена као објекат број 6, постојећа и изграђена на кат. парцели број 2456, уписано у лист непокретности бр. 74 КО Ниш- Црвени Крст,

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 4.859.382,00 РСД
Висина јемства: 485.938,20 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:430/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 430/2017


Назив: Породичнa стамбена зграда у селу Берчинац
Опис: Породична стамбена зграда у селу Берчинац, у основи површине 77 квм. изграђена и постојећа на кат. парцели број 369/1 и плац на коме је зграда изграђена – кп. бр. 369/1, уписаног као земљиште под зградом – објектом површине 77 квм и земљиште уз зграду (њива 2. класе) површине 4 ара и 87 квм и кп. број 369/3, укупне површине 10 ари и 19 квм,
све уписано у лист непокретности број 228 КО Берчинац

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.344.645,00 РСД
Висина јемства: 334.464,50 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:430/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. А128/2016


Назив: ½ двоипособног стана
Опис: ½ двоипособног стана, на парцели бр. 935, бр. зграде 1, бр. улаза 87, на четвртом спрату, бр. посебног дела 18, уписане у ЛН 1771, КО НИШ- ЋЕЛЕ КУЛА
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 4.325.000,00 РСД
Висина јемства: 432.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А128/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија јавног извршитеља, ул. Мачванска 1, Ниш

Бр.предмета: И.И. 1659/2015


Назив: Стан
Опис: 1/2 непокретности – кп. бр. 5984/0, број листа непокретности 3695, Стан бр. 1, површине 67,00 квм
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 1.292.566,00 РСД
Висина јемства: 129.256,60 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1659/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш