ЗАШТИТА ЗАКОНИТОСТИ И ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Dom Narodne Skupstine Srbije

Јавни извршитељ врши јавна овлашћења која су му поверена законом. (чл.468. ЗИО) Јавни извршитељ дужан је да се придржава закона и судских одлука и да сваку радњу бележи у евиденцију о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању. Јавни извршитељ дужан је да као пословну тајну чува податке које је сазнао у обављању делатности. (чл.494. […]